Zemërimi

Cdo njeri zemërohet por ekziston zemërimi I lëvdueshëm dhe I qortuar.Zemërimi I lëvdueshëm është zemërimi në emër të Allahut,fes së Tij,të Dërguarit të Tij,zemërimi në rast të shkeljes së ndalesave të Allahut etj.I dëruari I Allahut nuk zemërohej kurrë për shkakë të vetës ,por gjithnjë kur dikush I shkelte ndalesat e Allahut.
Zemërimi I qortuar është kur njeriu zemërohet për shkakë të vetes,kur e pushton një ndjenjë e krenarisë për shkakë të mekatit,që e ka bërë,kur zemërohet për shkakë të ndonjë sjelljeje të gruas së tij apo fëmijëve,kur zemërohet në ndonjë rastë për shkakë të sjelljes së keqe ndaj tij,kur zemërohet në atë që e përgojon etj.Të gjitha këto bëjnë pjesë në zemërimin e qortuar dhe gjatë momenteve të zemërimit të tillë,shejtanët e pushtojnë njeriun,në atë mënyr që e nxisin të bëjë vepra për të cilat më vonë ai pendohet ,pasi që të lirohet nga ndikimi I shejtanit.Allahu I Lartësuar thotë: E nëse ty të ngacmon ndonjë ngacmim prej shejtanit, kërko mbrojtje në All-llahun, vërtet Ai është Dëgjuesi, i Dijshmi! (Fusilet 36).Buhariu dhe Muslimi shënojnë në sahihët e tyre se Sulejman ibn Sardi ka thënë:Isha ulur me të Dërguarin e Allahut s.a.v.s derisa dy njerëz filluan të grinden.Grindja qe aq e ashpër sa që njëri prej tyre u skuq I tëri,kurse vena e qafës I qe vrejtur.Atëher I Dërguari tha:vëtetë e di një fjalë ,të cilën pot a thoshin(shqiptojnë),do të zhdukej ajo që e kaploi;e ato janë:Eudhubilahi mine shejtani rraxhim,me të cilat zemërimi do të ndalej.
Ebu Davudi transmeton nga Atijj ibn Urve,e ky nga Pejgamberi s.a.v.s se ka thënë:Zemërimi është prej shejtanit,kurse shejtani është krijuar nga zjarri,e zjarri shuhet me ujë.Prandaj,kur dikush prej jush zemërohet,le të merrë abdest.Kur e kaplonte dikë zemërimi derisa qëndronte,I Dërguari e urdhëronte që të ulet,e nëse elej,e urdhëronte që të shtrihej.

Check Also

Rukje – Sureja Bekareh, Shejh Khalid El-Hibshij

Rukje – Sureja Bekareh, Shejh Khalid El-Hibshij …