-Xhinët sikurse njerëzit, martohen, shtohen dhe kanë pasardhës. Thotë Allahu (azzevexhel): “Vallë, a në vend Timin do ta merrni për mik atë (Iblisin) dhe pasardhësit e tij, ndërsa ata janë armiq tuaj? Sa këmbim i shëmtuar është ai i jobesimtarëve”. (Kehf – 50)
-Xhinët jetojnë në tokë dhe na shohin neve, por ne nuk kemi mundësi t’i shohim ata. Thotë Allahu (azzevexhel) kur flet për Iblisin dhe shoqërinë e tij: “Vërtetë ai dhe shoqëria e tij ju shohin juve, ndërsa ju nuk i shihni ata”. (A’raf – 27)
-Xhinët banojnë nëpër vende të papastërta dhe të fëlliqura. Thotë Pejgamberi (salallahualejhiveselem): “Vërtetë vendet që në to kryhet nevoja, janë vende ku qëndrojnë xhinët, e nëse hyn dikush në to, le të thotë: Eudhu bilahi minel hubthi vel habaith – Kërkoj mbrojtje nga Allahu prej të fëlliqurve (xhinëve meshkuj) dhe të fëlliqurave (xhinëve femra)”. (Transmeton Ebu Davudi, dhe Shejh Albani këtë hadith e cilëson si të vërtetë)

Check Also

Emri “ALLAH”

Argument për këtë emër kemi fjalën e Allahut të Lartësuar: “Allahu është vetëm një Allah; …