Veç një minutë…

Brenda një minute, mund ta këndosh Suren El-Ihlas [Kul Huva-Allahu Ehad] 20 herë. Këndimi i kësaj sureje një herë është i barasvlershëm me një të tretën e Kur’anit. Po e këndove 20 herë, i bie sikur ta kesh kënduar Kur’anin 7 herë. Nëse e këndon 20 herë brenda një minute çdo ditë, i bie se e ke kënduar 600 herë brenda një muaji dhe 7200 herë brenda një viti. Kjo është ekuivalente në shpërblim me këndimin e Kur’anit 2400 herë.

Përkthim

Check Also

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed alejhi selam

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed -alejhi selam- Në lidhje me këtë sëmundje janë përcje…