Surja Kehf lexim i bukur nga Muhamed El Luheidan – Per diten e xhuma

(Vlera e leximit të sures el-Kehf ditën e xhuma)

Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Kush lexon suren el-Kehf ditën e xhuma, do të ndriçohet me dritë midis dy xhumave.”

Muhadithi Albani ka thënë: hadithi është i saktë (sahih).

Sahihul-Xhami – 6470
Sahihu-Tergib – 738

Check Also

Emri “ALLAH”

Argument për këtë emër kemi fjalën e Allahut të Lartësuar: “Allahu është vetëm një Allah; …