Një dua është transmetuar nga profeti -alejhi selam- në lidhje me atë që gjen mendime të këqija në lidhje me besimin e tij siç tregon Ebu Hurejra -radiallahu anhu- se profeti -alejhi selam- ka thënë: “Shejtani vjen te dikush prej jush dhe i thotë: kush e ka krijuar këtë, kush e ka krijuar këtë? Derisa i thotë: kush e ka krijuar zotin tënd? Nëse dikush e ndjen këtë gjë, le ti kërkojë mbrojtje Allahut (Eudhu bil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhijm) dhe të largohet nga ky mendim” mutefekun alejhi.

Në një transmetim tjetër thuhet: “Të thotë: Amentu bil-lahi ue rusulihi (Besoj në Allahun dhe profetin e tij)” e transmeton Ibn Hibbani dhe e saktëson sheikh Albani.
Kurse në një transmetim tjetër thuhet: “Të thoni: Allahu Ehad, Allahus-Samed, lem jelid ue lem juled ue lem jekul-lehu kufuuen ehah (Allahu është një, Allahu është ai që i drejtohen të gjitha krijesat, nuk ka lindur askënd dhe as ka lindur prej kujt dhe askush nuk është i barabartë me të). Pastaj të pështyjë nga e majta tre herë dhe ti kërkojë mbrojtje Allahut (Eudhu bil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhijm)” e transmeton Ebu Daudi dhe e saktëson shekh Albani.

Check Also

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed alejhi selam

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed -alejhi selam- Në lidhje me këtë sëmundje janë përcje…