REALITETI I NJERËZVE GJATË FATKEQËSIVE

Njerëzit gjatë fatkeqësive dallohen në katër gradë:

– Grada e parë: Zemërimi.

Zemërimi në këtë rast është disa llojesh:

Lloji i parë: Ky njeri zemërohet me zemër nga ajo që e ka goditur nga fatkeqësia. Ai zemërohet me Allahun nga ajo që ia ka caktuar Ai, e kjo është haram. Kjo mund të çon edhe deri në kufër. Allahu tha: “Disa njerëz të tjerë e adhurojnë Allahun me kusht: Nëse u ecën mbarë, janë të kënaqur, por, nëse i godet fatkeqësia, ata kthehen në mohim e kështu humbasin këtë botë dhe tjetrën”. Haxh 11.

Lloji i dytë: Të jetë zemërimi me gjuhë, si thënia mjerë për mua dhe pse kështu, e fjalë të ngjashme me të, dhe kjo është haram.

Lloji i tretë: Të jetë zemërimi me gjymtyrë, si rrahja e gjokseve, dhe grisja e rrobave, dhe rruajtja e flokëve, e të ngjashme me to, dhe kjo e tëra është haram dhe e mohon durimin e detyrueshëm.

– Grada e dytë: Durimi.

Njeriu e sheh se kjo është e rëndë për të, mirëpo e përmban veten nga fatkeqësia. Ai e urren atë që e ka goditur, mirëpo besimi i tij e mbron nga zemërimi. Tek ai, goditja e fatkeqësisë dhe mos goditja e saj, për të nuk janë të njëjta, mirëpo bën durim dhe kjo për besimtarin është detyrim, sepse Allahu urdhëroi në durim: “Bëhuni të durueshëm, se Allahu, me të vërtetë, është me të durueshmit”. Enfal 46.

– Grada e tretë: Kënaqësia.

Kjo nënkupton që njeriu të jetë i kënaqur me fatkeqësinë që e ka goditur, derisa tek ai, goditja e fatkeqësisë dhe mos goditja e saj, për të janë të njëjta. Nuk i pengon prezenca e fatkeqësisë dhe prezenca e saj nuk i duket e vështirë, e kjo gjendje për besimtarin është e pëlqyer dhe jo e detyrueshme, sipas mendimit më të saktë të dijetarëve.

Dallimi mes kësaj grade dhe asaj para saj është i qartë, sepse të ndodhurit e fatkeqësisë dhe mos ndodhja e saj tek ky njeri, janë të njëjta në kënaqësi, a ndodhi apo jo, kurse tek grada para saj fatkeqësia për atë njeri është e rëndë, mirëpo bën durim!

– Grada e katërt: Falënderimi.

Kjo është grada më e lartë nga gjitha të tjerat, edhe atë, duke e falënderuar Allahun për atë që e ka sprovuar nga fatkeqësitë. Ai e di se ato fatkeqësi janë shkaku i faljes së mëkateve të tij dhe ndoshta për rritjen e të mirave të tij. I Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, thotë: “Çdo fatkeqësi që e godet muslimanin, vetëm se Allahu nëpërmjet tyre ia shlyen gjynahet, madje edhe nëse thera i hy në këmbë”.

Shejh Muhamed Uthejmin, Allahu e mëshiroftë.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Share

Check Also

Që kur filluam ta praktikojmë këtë këshillë, hajri dhe nafaka na vinin nga të gjitha anët

Para tre vjetëve vizitova një shoqe shumë të dashur pasi që ajo ishte martuar. Jetonin bas…