Ndërsa në librin “El Xhamiu” të Termidhiut transmetohet nga Enesi se: “Profeti alejhi selam kur e shqetësonte dhe trishtonte ndonjë gjë thoshte:

Ja haj-ju ja Kaj-jum o i gjallë e i përjetshëm!

Bi rahmetike estegith në mëshirën tënde kërkoj ndihmë dhe strehim.

Check Also

Kurora e mburojës dhe mbrojtjes

Kurora e mburojës dhe mbrojtjes Bismil-lahil-ledhi la jedur-ru me’a-ismihi shej’un fil-erd…