Vlera e këtij vaji në hadithet e Muhammedit, alejhi selam

Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) ka transmetuar se i Dërguari i Allahut, Muhamedi (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të!) ka thënë: “Përdorni rregullisht këtë farë të zezë, (Habbetus Seuda) sepse ajo përmban në vete ilaç për çdo sëmundje, përveç vdekjes”. (Transmeton imam Ahmedi, Tirmidhiu, En Nesaiu, Ibni Maxhe. Imam Albani thotë hadithi është i vërtetë)

Gjithashtu, Ebu Hurejra transmeton se i Dërguari i Allahut, për farën e zezë ka thënë: ’’Në Farën e Zezë ka shërim për çdo sëmundje, përveç vdekjes.” (Transmeton Buhariu në kapitullin e mjekësisë, Muslimi në kapitullin e selamit).

Check Also

Të gjithë pyesin si ta përdorim kokërrën e zezë (farën e zezë) ,ja si mund ta përdorni për shumë sëmundje

Si ta përdorim? Ti o njeri, që kërkon të gëzosh gjithnjë shëndet patjetër duhet të këmbëgu…