Para se të flesh, mos harro që:

Të marrësh abdes.
Të falësh vitrin (nëse nuk mund të qohesh për namaz nate).
Ta lexosh suren el-Mulk.
Të bësh sa më shum tekbir (Allahu ekber) dhe tehlil (La ilahe il-lall-Llah).
Të bësh istigfar sa më shumë (estagfirullah) – e të kërkosh falje për mëkatet e ditura e të paditura.
Ta bësh dhikrin e gjumit.
Ta pastrosh zemrën, duke mos mbajtur në të asgjë të keqe për të tjerët.
Ta lësh alarmin për namaz nate dhe të sabahut.

 

Check Also

Kurora e mburojës dhe mbrojtjes

Kurora e mburojës dhe mbrojtjes Bismil-lahil-ledhi la jedur-ru me’a-ismihi shej’un fil-erd…