Dijetari Abdul Muhsin Elubejkan në lidhje me këtë thotë :

Njerëzit në kohën tonë kanë nevojë të madhe për shërimin Kur’anor,përhapja e sëmundjeve para te cilave mjekësia bashkëkohore ka mbetur pa koment ,siç janë magjia ,syri i keq,dhe depërtimi i exhinit në trupin e njeriut.

Ndërsa profesor Sejjid Kutub ka thënë:Kur të bëhet Kur’ani ndriçues i zemrës,drite për gjoksin ,largim i pikëllimit dhe mërzisë,atëherë ai merr pozicionin e mjekimit i cili shkul sëmundjen dhe e kthen trupin ne gjendjen e mire shëndetësore pas sëmundjes.

Profesori Ahmed Subahë thotë:Kur’ani është shërues i plotë nga të gjitha sëmundjet organike,psikike dhe shpirtërore,dhe se Sunneti i Muhamedit a.s.i bazuar në Kur’an na i shpjegon ne mënyrat e shërimit me të.

Ndaj, është obligim i çdo muslimani qe inspirues në fenë e tij të jetë Kur’ani dhe Sunneti ,me këtë arrihet edhe shërimi, atë nuk mund ta arrij askush përveç të sinqertëve të cilët mjekohen me Kur’an dhe Sunnet duke i pranuar ato me vërtetësi dhe besim të paluhatshëm.

Dije o i nevojshëm për shërimin e pastër islam, se sëmundjet sado qe të jenë të rënda nuk kanë mundësi t’i rezistojnë fjalës së All-llahut ,Zotit te tokës dhe qiejve dhe Krijuesit të ç’do gjëje.

Check Also

Shenjat e prekjes prej xhindeve (mesit)

Shenjat e prekjes prej xhindeve (mesit) Shenjat më të spikatura tek i prekuri prej xhindit…