Ndaloni fotografimin e fëmijeve tuaj, shtëpive dhe jetës tuaj sepse sytë ziliqarë janë shumë më shumë sesa ata që e përmendin Allahun xh.sh. E më së shumti do të vdesin, prej pasuesve të Muhamedit s.a.v.s, prej syrit (mësyeshit) nëse nuk janë prej atyre që ia kanë frikën Allahut xh.sh.

Ndaloni së fotografuari në shenjë respekti për ndjenjat e të tjerëve pasi që jo të gjithë e posedojnë atë që ti posedon. E ata shohin tek ti mirësi që ti ndoshta nuk i sheh dhe mos harro se mirësitë janë të qëndrueshme dhe të vazhdueshme vetëm me falënderim”.

Ahmed Esh-Shugejri

Check Also

Kurora e mburojës dhe mbrojtjes

Kurora e mburojës dhe mbrojtjes Bismil-lahil-ledhi la jedur-ru me’a-ismihi shej’un fil-erd…