Kurani

Në kohën e fundit shpesh njerëzit kanë nevojë për dikë i cili merret me rukje fetare, a thua vallë kush mundet me qenë ai, te i cili mund ta kërkojmë këtë shërbim….
Në vijim i keni kushtet që duhet ti plotësojë për të dhënë këtë shërbim muslimanëve….

Kushtet të cilat duhet t’i plotësojë ai që merret me rukje fetare

Ai që merret me rukje fetare duhet të stolistet me disa veti dhe të jetë u ruajtur nga shirku dhe bidatet. Vetitë që duhet ti ketë ky njeri janë:
1- Të ketë realizuar teuhidin e pastër në fjalë dhe vepra.
2- Të besojë se Fjala e Allahut ndikon në xhin dhe shejtanë.
3- Të ketë njohuri mbi gjendjen e xhinëve dhe shejtanëve dhe metodave të depërtimit të tyre te njeriu.
4- Të jetë shumë larg harameve dhe veprave të liga dhe shumë afër obligimeve fetare dhe veprave të mira.
5- Të jetë i lidhur me përmendjen e Allahut, sepse kjo është fortifikata e tij.
6- Të ketë qëllim të sinqertë në këtë shërim dhe të mos caktojë çmim për këtë veprim edhe pse në origjinë lejohet një veprim i tillë.
7- Të kujdeset për namazin me xhemat.
8- Të vepron sipas Kuranit dhe Sunetin në procesin e shërimit fetare me rukje.
9- Të ruan sekretet dhe nderin e atyre që u bën rukje.
10- Të ketë dituri mbi sëmundjet psikike dhe të di të bëj dallimin mes mësyshit, magjisë dhe prekjes dhe sëmundjeve psikike.

Share

Check Also

Rukje – Sureja Bekareh, Shejh Khalid El-Hibshij

Rukje – Sureja Bekareh, Shejh Khalid El-Hibshij …