lutje

I Dërguari i Allahut (alejhissalatu uesselam) ka thënë:

“Kujtdo që i del gjumi natën dhe thotë:
“La ilahe il-lall-llahu vahdeu la sherike leh, lehul mulku ue lehul hamdu ue huve ala kul-li shej’in kadir. Elhamdu lil-lahi ue subhanellahi ue la ilahe il-lall-llahu vallahu ekber, ue la haule ue la kuvvete il-la bil-lah.”
Pataj thotë: “O Zot! Më fal mua!” ose lutet, do t’i pranohet atij. A nëse merr abdest dhe falet do t’i pranohet edhe kjo.”
Transmetoi Buhariu

Check Also

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed alejhi selam

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed -alejhi selam- Në lidhje me këtë sëmundje janë përcje…