All-llahu, subhanehu ve teala, ka lavdëruar gratë e mira, ato që janë dakord me pozitën që ua ka caktuar All-llahu, subhanehu ve teala. All-llahu, tebareke ve teala, thotë: “… Prandaj, me atë që All-llahu i bëri të ruajtura, gratë e mira janë respektuese, janë besnike ndaj të fshehtës…”. (En-Nisa: 34).

gruaja e mire
E kanë pyetur Pejgamberin, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem: Cila grua është më e mira?
Është përgjigjur: Ajo që të gëzon kur ta shohish, të respekton kur ta urdhërosh dhe nuk i kundërshtohet atij (burrit) në gjërat që ai i urren në vehten dhe pasurinë”.
Pra, këto janë cilësit e grave të mira dhe të lavdëruara me burrat e tyre:
– Të mira duke vepruar vepra të mira dhe bamirësi drejt burrave të tyre
– I respektojnë burrat e tyre në gjëra që nuk e hidhërojnë All-llahun.
– Kujdesen për veten në mungesë të burrave të tyre.
– Kujdesen për pasurinë e burrit që ua ka lënë emanet.
– Burrave të tyre u shfaqin vetëm gjërat që i gëzojnë, siç është buzëqeshja, pamja e mirë dhe argëtimi i burrit.
Nëse ndonjë grua është e tillë le të mer sihariq fitimin e faljes së All-llahut dhe xhennetin e Tij, sepse Pejgamberi, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, ka thënë:
“Gratë e juaja banore të xhennetit janë të dashurat, që lindin dhe që u ndihmojnë burrave të tyre, ajo e cila kur hidhërohet, vjen dhe e kap burrin për dore e thotë: nuk më kaplon gjumi derisa të jesh i kënaqur me mua”.
Le të kujdeset gruaja fetare që të ketë këto cilësi që të fiton xhennetin…

Check Also

Lexoje – Krimbi i arrës..

Lexoje Krimbi i arrës.. Krimbi i arrës, e hap një vrimë në lëvoren e saj dhe hyn brenda. B…