Në kohën kur nuk kishte as Google earth as Google map as Navigation,
Muhamedi ( paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) tha:
“Pasha Atë në dorën e të cilit është shpirti i Muhamedit, gjerësia e dyerve të Xhenetit është aq sa distanca prej Mekës deri në
Haxher apo prej Mekës deri në Busra”
Hadithin e transmeton( Muslimi)
Mekka-Busra= 1272 km
Mekka-Haxher= 1272km

Check Also

Nuk e dëgjon suren Jusuf i dëshpëruari, vetëmse qetësohet

Ibn Ata, Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Nuk e dëgjon suren Jusuf i dëshpëruari, vetë…