Falltari

Falltari është njeri ,I cili vesh rrobë të posaqme dhe I cili ka vend të vet të posaqëm ,për të cilin është lidhur.Ibnul Kajimi ,në vepërën e tij Igatheten lehfan min mekaid shejtan thotë:Falltarët janë emisionar të shejtanit,ngase politeistët u drejtohen atyre për të gjitha qështjet e tyre serioze,u besojnë atyre dhe këshillat e tyre mu siq veprojnë besuesit e të Dërguarit.
Politeistët konsiderojnë se vetëm falltarët e tyre e dijnë gajbin(të fshehtën)dhe flasin rreth kësaj.Ata pra janë politeistë ,kurse falltarët e tyre zënë vendin e të dërguarit.Ata janë me të vërtet janë ,emisarët e shejtanëve.
I Dërguari I Allahut s.a.v.s ka thënë:Kush shkonë tek falltori dhe I beson asaj që I thotë ai,e ka mohuar atë që I është shpallur Muhamedit.

Share

Check Also

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed alejhi selam

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed -alejhi selam- Në lidhje me këtë sëmundje janë përcje…