A e dini cilët janë ata që i don Allahu ? 

[El Bekare 222]: “Allahu i do ata që pendohen.”
[Ali Imran 134]: “Allahu i do bamirësit.”
[Teube 108]: “Allahu i do të pastrit.”
[Mumtehine 8]: “Allahu i do ata që mbajnë drejtësinë.”
[Teube 4]: “S’ka dyshim se Allahu i do të devotshmit.”
[Ali Imran 159]: “Allahu i do ata që mbështeten.”

Check Also

Ju gjithmonë do të jenë të shëndetshëm dhe nuk do të sëmureni, ju gjithmonë do të jetoni dhe (asnjëherë) nuk do të vdisni, ju përgjithmonë do të jeni të rinj dhe nuk do të plakeni

Transmetuar nga Ebu Saidi (radijAllahu anhu) se profeti (salAllahu alejhi ue selem) ka thë…