A e dini cilët janë ata që i don Allahu ? 

[El Bekare 222]: “Allahu i do ata që pendohen.”
[Ali Imran 134]: “Allahu i do bamirësit.”
[Teube 108]: “Allahu i do të pastrit.”
[Mumtehine 8]: “Allahu i do ata që mbajnë drejtësinë.”
[Teube 4]: “S’ka dyshim se Allahu i do të devotshmit.”
[Ali Imran 159]: “Allahu i do ata që mbështeten.”

Check Also

Emri “ALLAH”

Argument për këtë emër kemi fjalën e Allahut të Lartësuar: “Allahu është vetëm një Allah; …