21484_1666903273579604_3592295411815771155_n

ÇFARË MUNDËSH TË BËSH PËR NJË MINUTË!!

1. Të lexosh suren Fatiha 7 herë dhe të fitosh 9800 shpërblime!

2. Të lexosh suren Ihlas tri herë dhe ajo si sure është e barabartë me një të tretën e Kuranit!

3. Të lexosh një faqe të Kuranit apo të mësosh një sure të shkurtër!

4. Të thuash, la ilahe il-lAllahu vahdehu la sherike lehu, lehu el mulku ve lehu el hamdu ve huve ala kul-li shejin kadir, 20 herë, dhe të shpërblehesh si t’i lirosh 8 robër musliman!

5. Të thuash SubhanAllahi ve bihamdihi, 100 herë, dhe të falen gjynahet e tua edhe nëse ato janë sa shkuma e detit!

6. Të thuash, SubhanAllahi ve bihamdihi, SubhanAllahi el adhim, 50 herë, dhe këto janë dy fjalë të lehta për gjuhë, të rënda në peshore dhe të dashura për Allahun!

7. Të thuash, la havle ve la kuvete il-la bil-lah, 50 herë, dhe kjo është thesar prej thesareve të Xhenetit!

8. Të thuash, estagfirullah 100 herë, dhe kjo është sebep i faljes dhe hyrjes në Xhenet, dhe largimit të fatkeqësive dhe lehtësimi të punëve!

9. Të lexosh dy faqe nga ndonjë libër i dobishëm, dhe me të ta shtosh diturinë dhe kuptimin, dhe kjo të ta lehtëson rrugën për në Xhenet!

10. Të përshëndetësh të afërmit apo të përshëndetësh një vëlla musliman dhe të pyesësh për gjendjen e tij!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Check Also

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed alejhi selam

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed -alejhi selam- Në lidhje me këtë sëmundje janë përcje…