“Ai që ngelet pas [me vepra të mira] në fillim të Ramazanit, por intesifikon vepra të mira kah fundi i tij [Ramazanit] është më i mirë se ai që bën vepra të mira në fillim, por ngelet pas në fund [të Ramazanit]. Është përmendur në një hadith: “Në të vërtetë, [rezultatet e] veprave varen nga fundi i tyre.””

“Dhjetë netët e fundit të Ramazanit janë më të mira se njëzet të parat e tij; ato janë më të mira se netët tjera [të vitit]. Çdo vepër e mirë shumëfishohet në këto dhjetë net; ato mbushin peshojën.”

-Abdul Aziz Et-Tarifi

Check Also

Nuk e dëgjon suren Jusuf i dëshpëruari, vetëmse qetësohet

Ibn Ata, Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Nuk e dëgjon suren Jusuf i dëshpëruari, vetë…