Vendimi dhe përcaktimi

Bën llogari me vetveten para se të koha e Llogarisë.


Njësoji veprat tua, para se me të njësuar. I Lartësuari thotë:
“O ju që besuat,frikësohuni Allahut dhe le të shikoj njeriu se çka ka bërë për nesër dhe kini frikë Allahun, e s’ka dyshim se Allahu është që e di në detaje atë që punoni!”(28)

Omer b.Hattab r.a ka thënë: “Llogaritni me veten para se t’ ju llogaritin. Peshohuni para se me t’ju peshojnë. Përgatituni për ditën ku do të ekspozoheni dhe kur nuk do të mund të fshihni asgjë”.

Share

Check Also

Mendimet e shëndosha çojnë në veprime të drejta dhe të shëndosha

Dijetari i madh Ibn Kajjim el- Xheuzijje, Allahu e mëshiroftë, në librin e tij El-Fawa’id,…