gjeli

Në hadithe është transmetuar se kur gjeli këndon, ai ka pare melekët, ndërsa kur gomari pëllet, ai ka parë shejtanin.

Transmetohet se Pejgamberi sal-lallahu alejhi ve sel-lem ka thënë:

”Kur të ndëgjoni këndimin e gjelit, kërkoni nga të mirat e Zotit, sepse ai ka parë melaqe, kurse kur të dëgjoni palljen e gomarit, kërkoni strehim te Allahu nga shejtani, sepse ai e ka parë shejtanin.” (Transmetojne Buhariu dhe Muslimi)

Check Also

TË MENDUARIT DHE TË FOLURIT

TË MENDUARIT DHE TË FOLURIT Njohuri të përgjithshme mbi të menduarit Ndijimet dhe percepti…