Teknikat tjera për ta sfiduar stresin janë:

1. Mbështetja e madhe në Allahun – në rast të ndonjë fatkeqësie, duhet të pajtohesh me caktimin e Allahut.
2. Marrja e abdestit.
3. Falja e namazeve farze dhe nafile duke qenë i përqëndruar maksimalisht.
4. Lexoni ose dëgjoni  Kur`an, sepse 80 % e rasteve shërohen me lexim dhe dëgjim të Kur`anit.
5. Bëni dhikër sa më shumë gjatë ditës, gjithashtu bëje dhikrin e mëngjesit dhe të mbrëmjes me rregull.

6. Shkoni në vende ku përmendet emri i Allahut p.sh.: në xhamia dhe gjithashtu dëgjoni ligjërata fetare edhe në shtëpitë tuaja.
7. Lexoni libra të ndryshëm, qoftë fetarë, shkencorë apo romane dhe revista, gazeta, etj., deri në atë masë sa nuk ju ngarkojnë juve sepse kështu nuk ndikojnë te ju negativisht.
8. Planifikoni kohën për të dalë në natyrë të hapur, për t’u relaksuar, por në rast se kjo  ndikon negativisht mos dilni, p.sh.: personat me trauma të luftës nuk bën të dalin në male sepse iu kujtohet ajo çka kanë përjetuar gjatë luftës dhe ndikon keq te ta.
9. Shikoni televizor, dëgjoni lajme, ndonjë emision dokumentar, ndonjë film për pejgamberë, etj.
10. Për ta sfiduar stresin, personat duhet të mundohen ta planifikojnë kohën shumë mirë, vetë ose me ndihmën e dikujt tjetër sepse pa planifikim të mirë nuk ka sukses.

Check Also

Mendimet e shëndosha çojnë në veprime të drejta dhe të shëndosha

Dijetari i madh Ibn Kajjim el- Xheuzijje, Allahu e mëshiroftë, në librin e tij El-Fawa’id,…